English version   

.
, 1 99, :

= ichi =
= ni =
= san =
= yon (or shi) = ( )
= go =
= roku =
= nana (or shichi) = ( )
= hachi =
= kyu =
= jyu =

, : - 腻

11, — ..

11 = () = jyu ichi =
12 = () = jyu ni
13 = () = jyu san =
14 = () = jyu shi or jyu yon =
15 = () = jyu go =
16 = () = jyu roku =
17 = () = jyu nana or jyu shichi =
18 = () = jyu hachi =
19 = () = jyu kyu =

20 99 , , =

36 = 3 6 = san jyu roku =
43 = 4 3 = yon jyu san =
71 = 7 1 = nana jyu ichi =
99 = 9 9 = kyu jyu kyu =

:

100 = hyaku =
1000 = sen =
10000 = man =

,

101 () = hyaku ichi =
201 () = ni hyaku ichi =
546 () () = go hyaku yon jyu roku

, 3427 = san zen yon hyaku ni jyu nana (or shichi) = ( ), , .

23456 = ni man san zen yon hyaku go jyu roku == — . , 3654, 40, 400, 4000, ..
= — . , 9607, 70, 700, 7000, ..
600 = roppyaku = ( )
800 = happyaku = ( )
8000 = hassen = ( )

, - .

, , ?

.

: +7 (977) 412-44-38. .
club-edinoborstv@mail.ru © « ». Greydesign